Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AIMO VINO B.V.

Algemeen

 • Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met deze levering en betalingsvoorwaarden van Aimo Vino B.V. akkoord gaat.
 • Alle op deze website vernoemde prijzen en gegevens betreffende druifsoorten, smaak, jaartal, regio e.d. worden met de grootste zorg samengesteld. Aimo Vino B.V. behoudt zich het recht tot het ten alle tijden corrigeren van deze gegevens.
 • De eigendomsrechten met betrekking tot de Aimo Vino B.V. internetsite waaronder, logo, overige beelden, programmatuur, fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van. Aimo Vino B.V .. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Aimo Vino B.V. , informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 • Aimo Vino B.V. verkoopt geen wijn aan personen onder de 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de afnemer dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Prijzen

 • Alle op deze website vermelde prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief accijnzen enomzetbelasting en exclusief verzendkosten. Op onze website hanteren wij de winkelprijs voor onze wijnen. Wij zijn daarom genoodzaakt verzendkosten te rekenen.

Levertijd en levering

 • De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld,
  rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of
  handel.
 • De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 • Te leveren zaken worden verzonden met Welmer logistieke dienstverlening. Extra kosten,
  ontstaan door toezending op andere wijze op wens van de afnemer komen voor rekening. van de afnemer.
 • De geleverde zaken moeten, wanneer zij niet meer dan onbeduidende gebreken vertonen, door onze klant worden afgenomen. Kisten en andere verpakkingsmaatregelen moeten voor overname worden onderzocht op beschadigingen of diefstal. Beschadigde zendingen mogen slechts worden aanvaard na schriftelijke vaststelling van de schade. Een gebrek aan een gedeelte van de levering geeft geen recht op weigering van de gehele levering.
 • In geval van levering op afroep dient de hele bestelling binnen 1 maand na onze gereed melding te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het ons toegestaan het nog bij ons opgeslagen deel van de bestelling, na voorafgaande herinnering, voor diens rekening bij onze klant af te leveren. Wordt de afnametermijn door onze klant overschreden, dan zijn wij gerechtigd 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelten daarvan als opslagkosten aan onze klant in rekening te brengen, zulks vanaf de datum dat de bestelling afleveringsgereed is.
 • Elk bezwaar betreffende de geleverde prestatie moet, om geldig te zijn, gebeuren binnen de 2 dagen volgend op de levering of de uitvoering van de prestaties, per aangetekende brief. Elk bezwaar betreffende de factuur moet binnen 2 dagen en per aangetekende brief gebeuren vanaf de ontvangst op straffe van verval.

Betaling

 • Aimo Vino B.V. behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Aimo Vino B.V. aan de afnemer geleverde artikelen.
 • In geval geen sprake is van verkoop c.q. levering tegen contante betaling dienen onze facturen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, zonder korting of schuldvergelijking.
 • Betalingen kunnen gedaan worden door middel van iDeal of Overboeking.
 • In geval onze contractpartner niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • De vordering tot betaling van de gehele door de klant op grond van de met ons gesloten overeenkomst is elk geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 1. overschrijding van de betalingstermijn;
 2. faillissement van de klant;
 3. surséance van betaling aangevraagd door of verleend aan de klant;
 4. het op de klant van toepassing verklaren van het schuldsaneringregime o.g.v. de wet schuldsanering;
 5. natuurlijke personen ondercuratelestelling van de klant;
 6. overlijden van de klant;
 7. liquidatie van de klant.
 • indien onze factuur niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke rente. Ingevolge artikel 119 en l l 9a van Boek 6 Burgelijk Wetboek gaat de wettelijke rente à 8, 15% in na de vervaldatum voor handelstransacties en de wettelijke rente à 3 % in na de vervaldatum voor particulieren en consumenten.
 • In geval onze klant na per aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn gesommeerd, in gebreke blijft te betalen, zijn wij bovendien gerechtigd het verschuldigd bedrag te verhogen met incasso -, gerechts- en andere i1mingskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

Herroepingsrecht

 • Binnen de termijn van 14 dagen, kan de klant het product terugsturen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Hierbij wordt de aankoopprijs terugbetaald. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Overmacht

 • Wanneer ten gevolge van hetgeen de Wet als overmacht beschouwt of niet te voorziene omstandigheden buiten ons toedoen, zoals staking, ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders en andere bij de overeenkomst betrokken derden, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobifüatie, belemmerende maatregelen van enig overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf; technische problemen aan het door ons gehanteerde machinepark alsmede overige omstandigheden voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Ontbinding

 • Indien een klant in gebreke blijft aan enige verplichting jegens ons te voldoen, is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden met de enkele aanzegging onzerzijds, onverminderd ons recht tot het vorderen van de schade, gederfde winst en door ons gemaakte kosten daaronder begrepen.
 • De overeenkomst kan door ons zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden op enkele aanzegging onzerzijds, indien onze klant:
 1. in staat van faillissement geraakt;
 2. surséance van betaling aanvraagt;
 3. een verzoek indient om voor toepassing van het schuldsanering regime;
 4. komt te overlijden;
 5. onder curatele wordt gesteld dan wel zijn onder curatelenstelling is aangevraagd; in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

één en ander onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en buitengerechtelijke incassokosten.

Nederlands recht

 • Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 • In geval van betwisting is de rechtbank Almelo bevoegd kennis te nemen van het geschil.